Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő Mituran Kft. ezúton tájékoztatja a Mituran Kft-től e-mail-en rendelő partnereit, hogy az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelem érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Az e-mail-en elküldött rendeléssel a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.
A Mituran Kft., tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Mituran Kft
Cégjegyzékszám: 04-09-014 208
Székhely: 5650 Mezőberény, Hajnal u. 2-4.
Adószám: 12040900-2-04

Fogalmak:

Definíciók:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természete személy; személyes adat: az érintettel kapcsolata hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbéghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártálásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Az adatkezelés és jogalapja

Az adatkezelés, így az üzletben vásárló vagy e-mail-en megrendelést leadó partnerekre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.

A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást a Mituran Kft. által kiállított számla aláírásával, illetve az e-mail-en leadott rendeléssel adják meg.

A Mituran Kft. az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel. Az adatok megőrzésére vonatkozó kifejezett törvényi kötelezettség esetén a törvényi előírás, mint jogalap jogszerűvé (sőt, kifejezetten kötelezővé) teszi az adatok megőrzését.

A törvény által előírt adatkezelés kereteit – az adtok jellege, terjedelme, megőrzése, adott célhoz való releváns kapcsolódása, az érintett hozzájárulása tekintetében – a Mituran Kft. nem lépi túl.

Kapcsolatfelvétel e-mail-en keresztül:
A Mituran Kft. által forgalmazott termékek e-mail-en keresztül is rendelhetők.

A kezelt adatok köre: Az Ön által küldött e-mail-ben önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján megadott, Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), e-mail cím.

A felhasználás célja: Megrendelés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az e-mail-en keresztül jelentkező felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük.

A visszavonó nyilatkozat megtételére elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:
E-mailben: mituran@mituran.hu

Adattovábbítás
A Mituran Kft. a partnerek által megadott adatokat nem továbbítja. Az e-mail cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a vásárlás megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés időtartama
Személyes vásárlásnál, illetve az e-mail-es rendelésnél megadott adatok a vásárlást követően törlésre kerülnek, kivéve a jogszabályi kötelezettég okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek.

Adatbiztonság
A Mituran Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a partnerek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és megőrzése során.

Adatok törlése
A vásárló bármikor jogosult adatai törlését kérni az üzletben, illetve e-mail-en keresztül. Jogszabályi kötelezettség okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek. A törvényi kötelezettség teljesítése miatt a törlés nem lehetséges az érintett számára, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelésre épülő jogi kötelezettség teljesítéséhez.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá partereinkkel szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.